ਲ਼ਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ॥
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੁ ਬੀਚਾਰੁ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ॥
(
ਗੁ.ਗ੍ੰ.ਸਾ., ਅੰਕ : 468-69)

18 January 2020
ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:94, 18ਜਨਵਰੀ2020

Please Fill the form below to contact us
Name *   Jan Chetna Foundation
Harbhajan Singh
2,Jaspal Nagar, Sultanwind Road.Amritsar,
Pin-143001.
Email:
contact@janchetna.net
http://www.janchetna.net
Phone: (+91) 99157-98604, 98885-13751, 172-6572982, 172785200.

harbhajansinghjanchetna@gmail.com
harbhajansingh_janchetna@yahoo. com
harbhajansingh_janchetna@rediffmail.com

Video Conferencing available at
Yahoo! Messenger & Skype
Company Name
Address
City/State/Zip
Phone No.
Email ID *  
Remarks