ਲ਼ਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ॥
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੁ ਬੀਚਾਰੁ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ॥
(
ਗੁ.ਗ੍ੰ.ਸਾ., ਅੰਕ : 468-69)

18 January 2020
ਸਾਲ-10,ਅੰਕ:94, 18ਜਨਵਰੀ2020
Supreet Singh Manchanda appointed C.E.O of Akal Security
21/03/2016 00:00:00 4:08 PM

Supreet Singh Manchanda appointed CEO of Akal Security

New Delhi- This is a matter of  congratulations to Sikh Dharma Organisation of America for  appointing Supreet Singh Manchanda as C.E.O. of Akal Security, who deserves it.   Such an esteemed organization can only be run by those Indian Sikhs who are devotee and inherit religious values in their blood since generations.  Recently baptised American Sikhs are unable to practise Sikh Cultural values and Character of martial spirit which is inherited by great sacrifices of martyrs.

Sri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi  Ji spent his entire life to nourish this institution.  His wife Bibiji Dr. Inderjit Kaur and his family members deserve inclusion in this organization, who have actively participated to boost the preachings of Guru Granth Sahib Ji to Sikhism and are still working earnestly to promote the cause initiated by Yogi Ji. Without involvement of Yogi Ji’s family, the organization may not survive as Sikh Dharma current board members lack the Sikh values and experience that Yogi Ji had.